Podmienky používania stránky

Prevádzkovateľom webovej stránky www.prirodnilekarna.cz (ďalej len webová stránka) je spoločnosť IMUNOTOP CZ s.r.o. (ďalej len prevádzkovateľ), ktorá je oprávnená vykonávať majetkové práva k tejto webovej stránke v súlade so zákonom č. 121/2000 Z. z. Autorský zákon (ďalej len autorský zákon). Je zakázané kopírovať akúkoľvek časť obsahu, vzhľadu alebo zdrojového či programového kódu webovej stránky bez jej predchádzajúceho súhlasu.

Prevádzkovateľ týmto vydáva podmienky používania Webovej stránky (ďalej len Podmienky). Tieto Podmienky sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré majú v úmysle používať Webovú lokalitu.

Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať do technickej podstaty alebo obsahu Webových stránok bez súhlasu Prevádzkovateľa. Iba Prevádzkovateľ má právo rozhodnúť o zmene, odstránení alebo pridaní akejkoľvek časti Stránky.

Niektoré informácie uverejnené na Stránke Prevádzkovateľ prevzal z iných zdrojov, ktoré považuje za dôveryhodné. Napriek tomu Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť všetkých zverejnených informácií.

Všetky informácie uverejnené na týchto stránkach majú len informatívny charakter.

Tieto Podmienky môže meniť alebo dopĺňať len Prevádzkovateľ. Právne vzťahy, ktoré vznikli medzi Prevádzkovateľom a používateľom tejto webovej stránky pred zmenou alebo zrušením Podmienok, sa riadia znením platným v deň ich vzniku.

Podmienky boli zverejnené 7. januára 2013 a od tohto dátumu sú platné a účinné.